tel: +420 731 482 475

Obchodní podmínky

Zkrácené obchodní podmínky

 

A. Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat kupujícímu.

B. Kupující se zavazuje za objednané zboží zaplatit prodávajícímu. Bankovní spojení: 2601833031/2010

C. Zboží je dopravováno silničními nákladními vozidly. Dodání zboží po nezpevněné komunikaci může být dopravcem odmítnuto, je vždy třeba na tuto skutečnost upozornit předem. Kupující si musí zajistit pracovní sílu, přiměřeně k velikosti a hmotnosti zboží. Řidič kupujícímu aktivně pomůže se složením zboží na určenou adresu do 10 metrů od nákladního automobilu. Zboží se skládá z dopravního prostředku ručně. Zboží se nevozí dopravním prostředkem s hydraulickou rukou.

D. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv závad do 3 pracovních dnů od data dodání oznámit závadu prodávajícímu. V případě shledání závad na zboží nemusí kupující objednané zboží převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně nekompletnosti a poškození nemůže být brán zřetel.

E. Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Termín dodání je orientační. Termín dodání negarantujeme. V případě objednání impregnace, nátěrů, doplňků nebo montáže se může termín dodání prodloužit.

F. V případě objednané montáže zboží našimi pracovníky, je třeba předem upozornit na skutečnost, že není v místě přístupné připojení k elektrické síti. Úhrada objednaného zboží a služeb probíhá vždy před započetím montáže, po kontrole zboží kupujícím. Montáž je možno provézt vždy na vodorovném povrchu, v opačném případě není možné montáž realizovat.

 

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") VBM Bohevia s.r.o., IČ: 09292101, se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, vedena u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 333962, (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo objednávky (dále jen "kupní smlouva") uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.boheviadomky.cz (dále jen "webová stránka").Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") VBM Bohevia s.r.o., se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 ,(dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo objednávky (dále jen "kupní smlouva") uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.boheviadomky.cz (dále jen "webová stránka").

1.2.1.. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodejcem nebo s ní jinak jedná.

1.2.2.. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese ww.BoheviaDomky.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÁ DATA

2.1. Kupující objednává zboží bez registrace přímo na webové stránce obchodu.

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY/OBJEDNÁVKY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce obchodu),

3.5.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží. 

3.5.3. Informace o nákladech spojených s dodáním a balením zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. Záloha 50% z celkové ceny objednávky u zahradních domků a pergol a při objednání nátěrů na další nabízené zboží, je vždy vyžadována.  Záloha 60% z celkové ceny objednávky je požadována v případě atypických rozměrů. Zálohu lze uhradit pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 2601833031/2010 sjednaného u Fio banka, a.s.

4.1.2. Doplatek v hotovosti po převzetí zboží nebo převodem předem na účet. Platba doplatku v případě montáže je požadována vždy před započetím montáže. Platba převodem na účet po dodání zboží je umožněna pouze obcím a subjektům, které zřizuje obec, tj. MŠ, ZŠ, atd.

4.2. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši 50% či jinou obdobnou platbu při nákupu zboží nad 5000,- Kč vč. DPH (slovy: pět tisíc korun českých včetně daně z přidané hodnoty). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.3. V případě platby doplatku v hotovosti při sjednání montáže je kupní cena splatná při převzetí zboží, před započetím montáže.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky a zašle elektronicky na uvedenou emailovou adresu kupujícího.

4.8. V případě časově omezené slevy je cena platná do konce akce nebo do vyprodání zboží ve skladu.

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo slevu na zboží předčasně ukončit.

4.10. Cenové nabídky jsou platné ke dni zpracování.

4.11. Při dodání do zahraničí, bude platba za zboží provedena převodem předem na účet.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY / OBJEDNÁVKY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit: 

5.1.1.od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

5.1.2.od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

5.1.3.od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

5.1.4. od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na emailovou adresu: info@Boheviadomky.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě, že kupující poruší povinnost dle bodu 5.3, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 30 Kč (slovy: třicet korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.

5.5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na účet sdělený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající vrací v tomto případě cenu zboží, cenu nejlevnější nabízené dopravy a cenu nejlevnější nabízené platební metody.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.10. Kupující bere na vědomí, že pokud neoprávněně, jednostranně odstoupí od právoplatné smlouvy anebo odmítne objednané zboží převzít, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy nebo objednávky povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv závad do 3 pracovních dnů od data dodání oznámit závadu prodávajícímu. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Dostupnost zboží najdete na stránce výrobku. Termín dodání je orientační. Termín dodání negarantujeme. Termín dodání se u zboží nad 5000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) počítá od objednání a připsání zálohy na účet prodávajícího. V případě objednání impregnace, nátěrů, doplňků nebo montáže se může termín dodání prodloužit.

6.6. Zboží je dopravováno silničními nákladními vozidly. Cena dopravy v objednávce platí pouze pro dopravu po zpevněné komunikaci. Dodání zboží po nezpevněné komunikaci může být dopravcem odmítnuto. Kupující musí prodávajícího informovat, že dodání je po nezpevněné komunikaci. Veškeré náklady za dodání po nezpevněné komunikaci jsou na vrub kupujícího (doprava, přeložení, uskladnění, marná doprava, čekání, ...). Kupující si musí zajistit pracovní sílu, přiměřeně k velikosti a hmotnosti nákladu, která pomůže řidiči složit náklad z dopravního prostředku, pokud tak nebylo dohodnuto s prodávajícím nebo vedoucím logistiky jinak. Materiál se skládá z dopravního prostředku ručně. Materiál se nevozí dopravním prostředkem s hydraulickou rukou.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího nebo přepravce.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně, práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka v případě prodeje zboží kupujícímu podnikateli je 12 měsíců. Záruka v případě prodeje zboží kupujícímu spotřebiteli je 24 měsíců a může být i u vybraného zboží delší. U vybraných výrobků poskytuje prodávající prodlouženou záruku po dobu 5-ti let na zahradní domky, kdy podmínkou poskytnutí této záruky je objednání výrobku vč. jeho montáže. Domek musí být ošetřen vhodnou lazurou a na střeše musí být položena finální střešní krytina. Prodávající na webové stránce zobrazuje pouze záruku pro kupujícího spotřebitele.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@boheviadomky.cz

8.3. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Kupující bere na vědomí, že každá objednávka je považována za závaznou. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených.

8.7. Kupující bere na vědomí, že v případě objednání montáže výrobku musí mít před montáží dřevostavby platné všechny doklady k provedení stavby. Kupující se zavazuje připravit podklad "základy stavby" dle instrukcí prodávajícího. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, v tomto případě se kupující zavazuje  uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce.

8.8. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

9.2. Prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího nebo osobní údaje poskytnuté či zadané kupujícím při objednání služby nebo zboží (zejména jméno a přijmení, adresné, popisné a fakturační údaje, telefon, e-mailová adresa). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě kupující službu nebo zboží objednává, a jejíchž smluvní stranou je kupující, jako subjekt osobních údajů. V konkrétních případech může prodávající zpracovávat osobní údaje nad rámec smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

9.3. Kupující tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a zboží prodávajícího, a to na kupujícím poskytnuté e-mailové adresy.

9.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu nebo přepravci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.5. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající, přepravce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího, přepravce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající, přepravce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, přepravce nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

13. REKLAMACE

13.1. Vyřizování reklamací – Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál daňového dokladu a fotodokumentaci reklamovaného výrobku. Pro vyřizování reklamace je možné výrobek předat osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. V případě, že kupující bude požadovat řešení reklamace formou opravy, má prodávající právo ho přesměrovat na autorizovaného montéra. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny prodávajícího, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

13.2.1. Výrobek byl užíván nebo udržován v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami nebo s obvyklým způsobem užívání nebo údržby výrobku, v důsledku neodborné nebo chybné montáže.

13.2.2. Poškození výrobku je způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, požár, teplo, aj.).

13.2.3. Došlo k mechanickému poškození výrobku (pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, aj.).

13.2.4. Došlo k poškození výrobku nevhodnými provozními podmínkami.

13.2.5. Došlo k poškození, úpravě nebo jinému zásahu do výrobku, provedenými k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou.

13.2.6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním výrobku.

 

 

NajduZboží.cz